Незабаром для Б.Хмельницького стає очевидним формальний харак­тер підтримки з боку Туреччини, і знову активізується проросійська спря­мованість зовнішньої політики козацької держави. Тут бік гетьмана взяла більшість старшини. Для неї визначальними були такі чинники, як спільна релігія, близькість мов і культур, спільність історичної пам'яті і, що істотно, військово-політична слабкість Росії порівняно з Туреччиною, що давало шанс більш повної самостійності майбутньої Української держави.

Польща не полишила своїх агресивних планів щодо Україні. У березні 1654 р. її військо вдерлося на землі Поділля, Волині і Брацлавщини. Зго­дом головні воєнні дії розгорнулися в Білорусі та на Смоленщині. Туди ви рушили 20 тис. козаків. До кінця 1654 р. українсько-московське військо зму­сило ворога відступити. Але Польща, утворивши коаліцію з Кримським ханством, знову розгорнула бойові дії в Україні.

Побоюючись шведської загрози, навесні 1655 р. Москва і Варшава пішли на зближення. Наступного року було укладено московсько-польське Вільненське перемир'я. Українських делегатів на переговори у Вільно не допустили, хоча там і ставилося питання про повернення Украї­ни під владу короля.

Основные черты права Древнего Египта
Источником права в Древнем Египте первоначально был обычай. С развитием государства активной становится законодательная деятельность фараонов. Есть сведения о составлении кодификаций” однако ни одна из них не дошла до настоящего времени. ...

Выставка, посвященная М.Горькому.
Особо тесно была связана Ленинская библиотека с литературой, с писателями. В Библиотеке в 1920-1930-е гг. создается Центральный литературный музей, в 1925 г. в ее состав входят Музей А.П. Чехова в Москве, Музей Ф.М. Достоевского, Музей Ф.И. Тютчева "Мураново", Музей М. Горького, Кабинет Л.Н. Толстого, создается Музей книги. Зд ...

Международная обстановка накануне второй мировой войны.
Развитие Советского Союза в предвоенные годы происходило в сложной международной обстановке. Наличие очагов напряженности в Европе и на Дальнем Востоке, тайная подготовка стран капиталистического мира к второй мировой войне, приход к власти в Германии партии фашистского толка ясно свидетельствовали о том, что международная ситуация акти ...